Pärnu Kesklinna Lasteaia põhimäärus (Riigi Teataja)

Koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava (Riigi Teataja

Pärnu Kesklinna Lasteaia kodukord (PDF-fail

Koolieelse lasteasutuse seadus (Riigi Teataja)

Koolikohustuse täitmise edasilükkamise tingimused ja kord (PDF-fail)

Tervisekaitsenõuded koolieelse lasteasutuse maa-alale, hoonetele, ruumidele, sisustusele, sisekliimale ja korrashoiule (Riigi Teataja)

Tervisekaitsenõuded koolieelses lasteasutuses tervise edendamisele ja päevakavale (Riigi Teataja)

Tervisekaitsenõuded toitlustamisele koolieelses lasteasutuses ja koolis (Riigi Teataja) 

Lastekaitseseadus (Riigi Teataja)