Pärnu Kesklinna Lasteaia õppekava

Pärnu Kesklinna Lasteaia õppekava eripäraks on keskkonnakasvatus, terviseedendus ja rühma nimitegelase sidumine õppe-kasvatustööga.

Keskkonnakasvatus

Keskkonnakasvatus on keskne teema õppe- ja kasvatustegevuses. Vahetu kontakt looduse ja meid ümbritseva keskkonnaga toetab lapse omaalgatust, loovust, huvi, tegutsemistahet, individuaalsust ja säästvat suhtumist keskkonda. Liigirikas, kaunis õueala infopostide ja infotahvliga, õuesõppeklass, mängumajad, väikevormid-skulptuurid, loovmänguvahendid ja liiklusväljak loovad mitmekülgsed võimalused õuesõppeks.

Põhimõtted:

• õppetegevused on lõimitud, mängulised;
• rakendame üldõpetuslikku tööviisi;
• tutvume objektidega, millega on lapsel vahetu kontakt;
• toetame lapse omaalgatust, huvi, individuaalsust ja tegutsemistahet;
• suuname last märkama loodust enda ümber ning suhtuma ümbritsevasse austavalt;
• võimaldame ümbritsevat tajuda erinevate meeltega (kuulmine, nägemine, kompimine, haistmine ja maitsmine);
• innustame last uurima, vaatlema, tegutsema , kogema erinevaid objekte;
• koostöö arendamine lastevanematega.

Terviseedendus
Hea tervisega laps suudab mängida- õppida, võtab omaks positiivse tervisekäitumise, areneb eakohaselt. Hoiame lapse vaimset, kehalist ja sotsiaalset tervist, ennetame haigestumisi, väldime traumasid. Tähtis on hügieen, tervislik toitumine, inimkeha tundmine, ohutus ja turvalisus.

TEL

Pärnu Kesklinna Lasteaed on tervistedendav lasteaed alates aastast 2009.

Põhimõtted:

• lasteaia koostöö koduga: toetame lapse arengut ühiste arusaamade alusel;
• integreerime tegevusi, tegevused on mängulised;
• lapsed söövad mitmekesist, tasakaalustatud ja tervislikku toitu,
• eakohased liikumistegevused, kujundame sportlikku eluviisi;
• laps on turvalises kasvukeskkonnas;
• rakendame õuesõpet.

Rühma nimitegelase sidumine õppe- ja kasvatustööga

Igal rühmal on looduslähedane ja muinasjutuline nimi: Lepatriinu, Poku, Naerupuu, Metstöts, Naaskelnokk ja Päevakoer.
Rühma nimitegelane on lapsele hea sõber ja toetaja. Rühma nimitegelase sidumine erinevate tegevustega tagab lapsest lähtumise, väärtus-ja keskkonnakasvatuse.

Põhimõtted:

• mängulisus, mängides õppimine;
• rühma nimitegelane motiveerib last hea tava järgi käituma;
• rühma nimitegelasega seotud sümboolika ja õppevara loomine-kasutamine õppetegevustes;
• koostöö arendamine lastevanematega.

 

 

 

141