Pärnu Kesklinna Lasteaia õppekava

Pärnu Kesklinna Lasteaia eripäraks on keskkonnakasvatus, terviseedendus ja rühma nimitegelase sidumine õppe-kasvatustööga.

Keskkonnakasvatus

Keskkonnakasvatus on keskne teema õppe- ja kasvatustegevuses. Vahetu kontakt looduse ja meid ümbritseva keskkonnaga toetab lapse omaalgatust, loovust, huvi, tegutsemistahet, individuaalsust ja säästvat suhtumist keskkonda. Liigirikas, kaunis õueala infopostide ja infotahvliga, õuesõppeklass, mängumajad, väikevormid-skulptuurid, loovmänguvahendid ja liiklusväljak loovad mitmekülgsed võimalused õuesõppeks.

Oleme liitunud rahvusvahelise  programmiga "Roheline Kool" (26.09.2018). Pärnu Kesklinna Lasteaed on Rohelise lipu lasteaed alates 05.06.2019.

Keskkonnapõhimõtted:

1. Tegutseme palju õues.

2. Liigume palju ja toitume tervislikult.

3. Kasutame toidu valmistamisel kvaliteetset toorainet.

4. Kaasame Rohelise Kooli tegevustesse lapsed, lapsevanemad ja koostööpartnerid.

5. Osaleme keskkonnaalastes projektides.

6. Suurendame elurikkust õuealal.

7. Kasvatame ise maitse-ja lilletaimi.

8. Sorteerime prügi.

9. Kogume vanapaberit ja pappi.

10. Loome võimalusi asjade taaskasutuseks.

11. Säästame ressursse- vähendame elektri, vee  ja  paberi kasutamist.

12. Kasutame keskkonnasõbralikke puhastusvahendeid ja materjale.

13. Kustutame arvutis kasutu digimaterjali.

14. Käitume keskkonnateadlikult – õpime tundma , hoolime ja hoiame loodust ja ümbritsevat keskkonda – oleme osa loodusest.

Terviseedendus
Hea tervisega laps suudab mängida- õppida, võtab omaks positiivse tervisekäitumise, areneb eakohaselt. Hoiame lapse vaimset, kehalist ja sotsiaalset tervist, ennetame haigestumisi, väldime traumasid. Tähtis on hügieen, tervislik toitumine, inimkeha tundmine, ohutus ja turvalisus.

TELPärnu Kesklinna Lasteaed on tervistedendav lasteaed alates aastast 2009.

Põhimõtted:

• lasteaia koostöö koduga: toetame lapse arengut ühiste arusaamade alusel;
• integreerime tegevusi, tegevused on mängulised;
• lapsed söövad mitmekesist, tasakaalustatud ja tervislikku toitu,
• eakohased liikumistegevused, kujundame sportlikku eluviisi;
• laps on turvalises kasvukeskkonnas;
• rakendame õuesõpet.

 

Rühma nimitegelase sidumine õppe- ja kasvatustööga

Igal rühmal on looduslähedane ja muinasjutuline nimi: Lepatriinu, Poku, Naerupuu, Metstöts, Naaskelnokk ja Päevakoer.
Rühma nimitegelane on lapsele hea sõber ja toetaja. Rühma nimitegelase sidumine erinevate tegevustega tagab lapsest lähtumise, väärtus-ja keskkonnakasvatuse.

Põhimõtted:

• mängulisus, mängides õppimine;
• rühma nimitegelane motiveerib last hea tava järgi käituma;
• rühma nimitegelasega seotud sümboolika ja õppevara loomine-kasutamine õppetegevustes;
• koostöö arendamine lastevanematega.

141

kv

 

Pärnu Kesklinna Lasteaed kasutab  "Kiusamisest vaba lasteaed"metoodikat aastast 2013.

Kiusamisest vabaks!" on ennetav programm, mis lähtub igast lapsest. Metoodika kasutamisel areneb rühmas kiusamist ennetav käitumiskultuur. Lapsed suhtuvad üksteisesse ja täiskasvanutesse sallivalt ja austavalt. Nad hoolivad kaaslasest, sekkuvad kiusamise korral, julgedes kaitsta, kes seda ise ei suuda.

Põhiväärtused:

Sallivus on väärtus, millest juhindumine suunab märkama ja aktsepteerima igat last. Sallivus suunab mõistma ja kohtlema üksteist võrdsena.

Austus on väärtus, millest juhindumine tähistab jaatavat ja hoolivat suhtumist kõikidesse lastesse ja täiskasvanutesse. Austuse abil võetakse omaks mitmekesisus, tunnustamaks erinevusi ja austamaks igaühe kombeid.

Hoolivus on väärtus, millest juhindumine näitab üles huvi, osavõtlikkust ja kaastundlikkust. Ollakse abivalmis ja heatahtlik iga kaaslase vastu.

Julgus on väärtus, millest juhindudes jäädakse endale kindlaks ja astutakse välja ebaõigluse vastu. Ollakse julge ja hea kaaslane.

 

Infotehnoloogia vahendite kasutamine õppe-ja kasvatustöös (2016) loob võimalused muuta õppetegevused mängulisemaks ja sisukamaks. Tegevused robootika vidinatega lihtsustavad valdkondade omavahelist lõimimist /keel- kõne, matemaatika, mina ja keskkond/, kasutatakse 4- 7 aastaste laste õppetegevustes.

Lasteaias on digitaalsed jutupliiatsid, legoklotsid (WeDo 2,0 baaskomplekt), pogrameeritavad  robotid- Bee-Bot ja Qobo,  tegevuste matid,  tahvelarvutid.

Põhimõtted:

  • mängulisus, mängides õppimine;  
  • õppetegevuste lõimimine ja mitmekesistamine;
  • loogilise mõtlemise, uudishimu, matemaatilise ja eneseväljendusoskuse arendamine;
  • tehis- ja virtuaalkeskkonna mõistmine;
  • põhjuse ja tagajärje seosest arusaamine;
  • juhtimise ja programmeerimise õpetamine;
  • tähelepanu ja keskendumisvõime süvendamine;
  • koostöö ja meeskonnatöö arendamine.